REGULAMIN KONKURSU „List do Świętego Mikołaja 2017”
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników w wieku 3-99 lat. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
§ 1
1. Organizatorem konkursu „List do Świętego Mikołaja”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma “AUTO-AS” Grzegorz Pospieszyński ul. Wojska Polskiego 19a/21, 09-500 Gostynin.
2. Tematem konkursu jest czytelne napisanie listu do Świętego Mikołaja i udekorowanie go dowolną techniką, a następnie przyniesienie go do siedziby Organizatora i umieszczeniu w specjalnie wyznaczonym do tego celu pudełku (urnie).
§ 2
Konkurs trwa od 17.11.2017r. do 24.12.2017r.
§ 3
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie firmy: ul. Wojska Polskiego 19a/21, 09-500 Gostynin oraz na stronie internetowej www.ewaija.pl w zakładce Regulamin Konkursu.
§ 4
W przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia niezbędna jest zgoda opiekuna na udział w konkursie. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenia należy przynieść wraz z listem do siedziby sklepu i złożyć u Organizatora. Każdy List do Świętego Mikołaja musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora (uczestnika).
§ 5
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy czytelnie napisać list do Świętego Mikołaja i udekorować go dowolną techniką.
2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 1 list.
3. Zgłoszenie listu do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do niego na rzecz Organizatora. Uczestnik oświadcza, że list stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania listu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wykorzystywania listu na wszelkich polach eksploatacji.
4. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem konkursu oraz w pełni go akceptuje.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród, a także będą umieszczane
(imię i nazwisko) na stronie internetowej konkursu oraz fanpage Ewa&Ja
§ 6
1. Spośród zgłoszonych listów Komisja Konkursowa w składzie:
Grzegorz Pospieszyński - właściciel sklepu / Maria Gapińska - kierownik sklepu/ Jolanta Jabłońska - kierownik sklepu
zwana dalej Komisją wybierze najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. Listy będą oceniane pod względem merytorycznym oraz wizualnym.
2. O wyłonieniu zwycięzcy Konkursu decyduje Komisja.
3. Komisję powołuje Organizator.
4. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 03.01.2018 r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.ewaija.pl w zakładce Regulamin Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzcy i nie przyznania nagrody.
5. Prace zgłoszone po terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby Organizatora) lub niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Nagrodami w konkursie są zabawki:
1 x Pralka Beko WMB 51011 PL NY
1 x Kuchenka Mikrofalowa 29Z018
1 x torba Lacoste
1 x torba Hugo Boss
2 x torba VIP 212
3 x torba Daisy Marc Jacobs
1 x torba paco Rabanne
2 x kosmetyczka Hugo Boss
3 x kosmetyczka Gucci
2 x ręcznik Hugo Boss
Plecak Czarny Kot
Torba plecak z naszywkami
Tora Kuferek
3 x kosmetyczka Marc Jakoby Decadence
3 x kosmetyczka Chloe
3 x zestaw krem do rąk Chloe
3 x kosmetyczka Trussardi
3 x Słuchawki stereo
4 x Kubek termoaktywny
2 x Kubek ceramiczny
4 x Skarbonka ceramiczna
4 x Termos
4 x Kubek termiczny
4 x kubek ze słomką
2 x Zabawka Dinozaur
1 x Lalka ze świecącymi skrzydłami
1 x piłka
1 x zabawkowy mikrofon
1 x Ben 10 figurka
1 x układanka kot
2 x zabawka modele Metal
1 x zdrapywanka
1 x puzzle
1 x Misie Episie
2 x miecz świetlny
1 x kuferek

Nagrody przydzielane będą losowo
8. Informacje o wynikach Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ewaija.pl oraz na fanpage’u Ewa&Ja.
9. Nabycie nagrody w Konkursie przez jego zwycięzcę nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych uczestnika oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających go z udziału w Konkursie. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą telefoniczną lub e-mailem, zgodnie z danymi osobowymi zawartymi w zgłoszeniu i wezwany do osobistego odbioru nagrody. Odbiór nagród wyłącznie po wcześniejszym mailowym potwierdzeniu terminu odbioru. Jeżeli okaże się, że zwycięzca Konkursu nie spełniał warunków uprawniających go do udziału w Konkursie, nie odbiera informacji o wygranej nagrodzie, odmawia przyjęcia nagrody, z innych przyczyn nie obierze nagrody do dnia 31.01.2018r.,to traci on prawo do przyznanej nagrody, bez roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu. Jeżeli okaże się, że zwycięzca Konkursu nie spełniał warunków uprawniających go do udziału w Konkursie, nie odbiera informacji o wygranej nagrodzie, odmawia przyjęcia nagrody, z innych przyczyn nie obierze nagrody do dnia 31.12.2017r.,to traci on prawo do przyznanej nagrody, bez roszczeń wobec Organizatora z tego tytułu.
10. Organizator ma prawo żądać złożenia przez uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
11. Organizator zastrzega, że informacja o nagrodzie prezentowanej na stronie internetowej oraz fanpage’u lub w materiałach
informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz innych działań marketingowych.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.
14. Wszelkie spory dotyczące konkursu będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bądź zmiany jego warunków bez podania przyczyn w dowolnym terminie.